Thị xã Bắc Kạn triển khai Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Chương trình gồm 03 nhiệm vụ trọng tâm là: Triển khai, quán triệt, hướng dẫn, tuyên truyền, học tập, nghiên cứu thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thực hiện quy chế công khai theo quy định để làm cơ sở cho việc kiểm tra, giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và 06 nội dung, lĩnh vực chủ yếu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cụ thể như: Quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước; Quản lý đầu tư xây dựng; Quản lý sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ; Đào tạo, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực Nhà nước; Đối với sản xuất và tiêu dùng của nhân dân; Thực hiện công khai, minh bạch tạo điều kiện kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Để thực hiện chương trình có hiệu quả, UBND thị xã Bắc Kạn đã triển khai một cách đồng bộ, xác định thành nhiệm vụ thường xuyên trong suốt quá trình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế – xã hội. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã, phường cụ thể hóa các nhiệm vụ, các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Qua đó làm cho mọi công dân hiểu rõ ý nghĩa thiết thực của việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo được ý thức tự giác của mỗi cá nhân thể hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn thị xã Bắc Kạn./.