Thị xã Bắc Kạn triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ

Với mục đích nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ và Chương trình hành động số 07-CTr/TU ngày 23/3/2009 của Thị ủy Bắc Kạn về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Kế hoạch đã xác định rõ trách nhiệm của các cấp chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ thị xã đến cơ sở trong việc tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật đối với thanh niên; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên, tạo môi trường xã hội và điều kiện thuận lợi cho thanh niên được học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Mặt khác nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thanh niên; nhằm xây dựng thế hệ thanh niên  giàu lòng yêu quê hương, đất nước, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng; nêu cao tinh thần xung kích, tự tin, sáng tạo của tuổi trẻ, hình thành lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của địa phương; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Kế hoạch chỉ đạo tập trung vào 6 nhiệm vụ và giải pháp: Tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân cho thanh, thiếu niên; Đổi mới công tác giáo dục – đào tạo, tạo cơ hội cho thanh niên được học tập, không ngừng nâng cao trình độ, tri thức và kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao chất lượng lao động, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên; Nâng cao chất lượng lao động trẻ, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên; Tiếp tục xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, phát triển toàn diện; Trọng dụng tài năng trẻ, tạo bước chuyển mới trong bố trí và sử dụng cán bộ trẻ trên tất cả các lĩnh vực; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên.

Theo Kế hoạch, giao cho phòng Nội vụ thị xã chủ trì giúp Uỷ ban nhân dân  thị xã Bắc Kạn theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo việc triển khai thực hiện Kế hoạch./.