Thị xã Bắc Kạn với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Từ năm 2006 đến nay, thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thị xã Bắc Kạn đã thu được những kết quả tích cực. Thành công ban đầu chính là điều kiện để UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo việc quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, tài nguyên khoáng sản có hiệu quả trong phát triển kinh tế – xã hội, góp phần tích cực vào phòng, chống tham nhũng tại địa phương.

Kể từ khi Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) được ban hành, UBND thị xã đã đề ra các biện pháp để tổ chức thực hiện THTK, CLP tại các phòng, ban, ngành chuyên môn, đơn vị sự nghiệp của thị xã. Hàng năm, trên cơ sở các quy định của pháp luật, các phòng, ban thị xã đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức để bổ sung những ý kiến đóng góp xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, tham gia xây dựng phương án chi tiêu ngân sách, quản lý tài sản công trên cơ sở định mức ngân sách nhà nước được giao, nhằm tiết kiệm các khoản chi phí, đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, định mức.

Song song với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến Luật THTK, CLP cũng được thị xã quan tâm và tổ chức thực hiện, qua đó tác động tích cực đến hoạt động của từng cơ quan, đơn vị trong việc sử dụng tài sản, tài chính đúng tiêu chuẩn, định mức, phù hợp với khả năng điều kiện của thị xã, đồng thời nêu cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc giữ gìn, sử dụng tài sản, tài chính công. Đi liền với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các cơquan, đơn vị đã tổ chức học tập, phổ biến sâu rộng cho cán bộ, công chức, viên chức về ý thức thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong khi thi hành nhiệm vụ, đưa kết quả THTK, CLP thành nội dung xem xét, đánh giá thi đua hàng năm, đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đặc biệt là tư tưởng đạo đức của Người về “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công, Vô tư”… Thông qua các hoạt động tuyên truyền, nhận thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức cùng nhân dân đã được nâng lên.

Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến THTK, CLP cũng được thị xã thực hiện thông qua các cuộc thanh tra kinh tế – xã hội do thanh tra thị xã triển khai. Qua kiểm tra tại các đơn vị, phòng ban không có trường hợp vi phạm pháp luật về THTK, CLP.

Thực hiện các biện pháp THTK, CLP do UBND thị xã đã đề ra, đối với quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, các đơn vị được giao quản lý, sử dụng trụ sở làm việc đều sử dụng hiệu quả đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật đảm bảo tiết kiệm. Việc xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của cơ quan đều dựa trên cơ sở định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Trong xây dựng cơ bản, đối với các công trình, dự án được thực hiện trên địa bàn thị xã Bắc Kạn phải thu hồi đất, UBND thị xã đã ra Quyết định thu hồi đất đảm bảo quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và đúng tiêu chuẩn, định mức, tránh lãng phí, đồng thời thực hiện kiểm tra rà soát diện tích đất trên địa bàn thị xã để bố trí sử dụng hợp lý, đúng chế độ tiêu chuẩn quy định đảm bảo tiết kiệm, CLP.

Thực hiện tiết kiệm, CLP trong việc đào tạo, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực Nhà nước, các đơn vị đã thực hiện tốt việc tiết kiệm, CLP trong việc đào tạo, quản lý, sử dụng lao động cũng như quản lý thời gian lao động theo đúng luật như: Thực hiện ngày làm việc 8 giờ, bố trí thời gian làm việc cơ quan đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm…, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ có nhu cầu tự học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với khả năng nhưng không để ảnh hưởng đến thời gian làm việc tại đơn vị.

Để THTK, CLP ngày càng hiệu quả hơn, trong thời gian tiếp theo, thị xã Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền phổ biến và tổ chức thực hiện Luật THTK, CLP cũng như chương trình hành động của Chính phủ và UBND thị xã về THTK, CLP trong cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm yêu cầu thông tin phổ cập pháp luật về THTK, CLP đến được mọi cán bộ, công chức, viên chức với các hình thức thiết thực và phù hợp, đồng thời gắn liền với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công, Vô tư”; thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện công khai dân chủ dự toán chi ngân sách và quyết toán ngân sách hàng năm của đơn vị; tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá việc quản lý tài chính, tài sản của đơn vị trong mọi hoạt động, đảm bảo đúng quy định, tiêu chuẩn định mức được giao; duy trì nội dung đánh giá việc THTK, CLP trong kết quả hoạt động của cán bộ, công chức và toàn thể cơ quan; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng để từ đó nhân rộng những cá nhân, tập thể điển hình làm nòng cốt cho công tác THTK, CLP…./.

Thu Cúc