Thông báo 203 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Xem chi tiết tại đây: Thông báo 203 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản