Thông báo 297 về việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn_signed