THÔNG BÁO Bổ sung chuyên ngành và thay đổi thời gian tiếp nhận viên chức về công tác tại các trường học thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây: THÔNG BÁO Bổ sung chuyên ngành và thay đổi thời gian tiếp nhận viên chức về công tác tại các trường học thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn