Thông báo các ca bệnh dương tính với Sars-CoV-2 ngày 26/4/2022 tại địa bàn thành phố Bắc Kạn