THÔNG BÁO Cập nhật cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn Ngày 07/01/2022

Xem chi tiết tại đây: THÔNG BÁO Cập nhật cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn Ngày 07.01.2022

Nguồn: Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn