THÔNG BÁO Cập nhật cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn Ngày 10/01/2022