THÔNG BÁO Cập nhật cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn Ngày 11/01/2022