Thông báo của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn về việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về Dự thảo “Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Bắc Kạn”