Thông báo danh sách ca bệnh dương tính với Sars-Cov-2 ngày 21/5/2022, bổ sung ca bệnh dương tính từ ngày 16/5/2022 đến ngày 20/5/2022