THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Xem chi tiết tại đây:Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất

Nguồn: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn