THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 151/TB-TTBĐGTS ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

Nguồn: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản-Sở tư pháp tỉnh Bắc Kan