THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO 155/TTDVĐGTS ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

Nguồn: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở tư pháp tỉnh Bắc Kan