THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Xem chi tiết tại đây: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Tác giả: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp Bắc Kạn