THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN VẬT CHỨNG VỤ ÁN TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC 

Xem nội dung chi tiết tại đâyTHÔNG BÁO số 83/TB-TTDVĐGTS ĐẤU GIÁ TÀI SẢN VẬT CHỨNG VỤ ÁN TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC 

Nguồn: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản – Sở tư pháp Bắc Kạn