Thông báo Đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư Đức Xuân 4 tỷ lệ 1/500

Xem chi tiết tại đây: QUY ĐỊNH QUẢN LÍ.pdf

Xem chi tiết tại đây: QHKG-Cong Bo.pdf

xem chi tiết tại đây: QHGT-Cong Bo.pdf

xem chi tiết tại đây: QHSDD-Cong bo.pdf