THÔNG BÁO Dự kiến nội dung, chương trình và phân công chuẩn bị kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố Bắc Kạn khoá VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

0
30

Xem chi tiết tại đây: THÔNG BÁO Dự kiến nội dung, chương trình và phân công chuẩn bị kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố Bắc Kạn khoá VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Tác giả: Thư­ờng trực HĐND thành phố Bắc Kạn