THÔNG BÁO Dự kiến nội dung, chương trình và phân công chuẩn bị kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố Bắc Kạn khoá VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Xem chi tiết tại đây:THÔNG BÁO Dự kiến nội dung, chương trình và phân công chuẩn bị kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố Bắc Kạn khoá VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Nguồn: VP HĐND – UBND thành phố