Thông báo dự kiến nội dung, chương trình và phân công chuẩn bị kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố Bắc Kạn khoá VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021