Thông báo dự kiến nội dung, chương trình và phân công chuẩn bị kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố Bắc Kạn khoá VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Xem chi tiết tại đây:THÔNG BÁO Dự kiến nội dung, chương trình và phân công chuẩn bị kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố Bắc Kạn khoá VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Nguồn:Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn