Thông báo GPMB dự án khu dân cư phía sau đồi Tỉnh ủy.

Xem chi tiết tại đây:Thông báo giải phóng mặt bằng dự án khu dân cư phía sau đồi Tỉnh ủy.

Tác giả:Ban bồi thường GPMB thành phố Bắc Kạn