Thông báo hoạt động của Trang thông tin Đại biểu dân cử tỉnh Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây:Thông báo hoạt động của Trang thông tin Đại biểu dân cử tỉnh Bắc Kạn

Nguồn: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh Bắc Kạn