THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn Hoành Hà Bắc tại hội nghị chuyên đề về công tác quản lý đô thị trên địa bàn thành phố 

Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 154/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn Hoành Hà Bắc tại hội nghị chuyên đề về công tác quản lý đô thị trên địa bàn thành phố 

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn