Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn tại cuộc họp chỉ đạo việc phòng chống dịch bệnh Covid 19

Xem chi tiết tại đây:Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn tại cuộc họp chỉ đạo việc phòng chống dịch bệnh Covid 19

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn