THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn tại cuộc họp đôn đốc công tác thu và chống thất thu ngân sách năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đâyTHÔNG BÁO số 40/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn tại cuộc họp đôn đốc công tác thu và chống thất thu ngân sách năm 2023

Nguồn: UBND thành phố