Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn tại cuộc họp Lãnh đạo Ủy ban nhân dân với Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh CoVid-19 thành phố ngày 05/5/2021

Xem chi tiết tại đây:THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn tại cuộc họp Lãnh đạo Ủy ban nhân dân với Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh CoVid-19 thành phố ngày 05.5.2021

Nguồn:Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn