THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn tại cuộc họp tổng kết, đánh giá công tác Cải cách hành chính năm 2021