THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn tại phiên họp UBND thành phố

Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 156/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn tại phiên họp UBND thành phố

Nguồn: UBND thành phố Bắc kạn