THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp lãnh đạo Ủy ban nhân dân 

Xem nội dung chi tiết tại đâyTHÔNG BÁO số 75/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp lãnh đạo Ủy ban nhân dân 

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn