THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại phiên họp thành viên UBND tháng 9/2022