THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh lần thứ nhất năm 2021

Xem chi tiết tại đây:Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh lần thứ nhất năm 2021

Nguồn:UBND tỉnh Bắc Kạn