Thông báo kết luận của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Bắc Kạn về nội dung cuộc họp ngày 31/12/2021

Xem chi tiết tại đây:Thông báo kết luận của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Bắc Kạn về nội dung cuộc họp ngày 31/12/2021

Nguồn: Văn phòng Thành ủy