Thông báo kết quả xét chọn ý tưởng sản phẩm tham gia Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” đợt 1 năm 2021

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 1094 ngày 15.6.2021 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc thông báo kết quả xét chọn ý tưởng sản phẩm tham gia Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” đợt 1 năm 2021.

Công văn thông báo kết quả xét chọn ý tưởng sản phẩm tham gia Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” đợt 1 năm 2021

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn