Thông báo lịch tiêm chủng phòng covid-19 tháng 10 – 11 năm 2022 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn