Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2022 của đồng chí Bí thư Thành ủy