THÔNG BÁO Mời tài trợ chi phí lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Kạn