Thông báo mời tham gia đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Cụm công nghiệp Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn