THÔNG BÁO Nội dung, chương trình và phân công chuẩn bị kỳ họp giải quyết công việc đột xuất, phát sinh tháng 6 năm 2023 HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

Xem nội dung chi tiết tại đâyTHÔNG BÁO 112/TB-HĐND Nội dung, chương trình và phân công chuẩn bị kỳ họp giải quyết công việc đột xuất, phát sinh tháng 6 năm 2023 HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

Nguồn: HĐND thành phố