Thông báo nội dung tài liệu lưu trữ đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 51 của Trung tâm lưu trữ Quốc gia III về việc thông báo nội dung tài liệu lưu trữ đang được bảo quản tại Trung tâm;

Công văn số 584 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc thông báo nội dung tài liệu lưu trữ đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III

Nguồn:Văn phòng HDND – UBND TP Bắc Kạn