THÔNG BÁO Phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Phương án tuyến đi bộ tại thành phố Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 155/TB-BCĐ Phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Phương án tuyến đi bộ tại thành phố Bắc Kạn

Nguồn: BCĐ TPBĐ