Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Tiểu ban Thông tin tuyên truyền và vận động bầu cử và các đơn vị liên quan

Xem chi tiết tại đây:Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Tiểu ban Thông tin tuyên truyền và vận động bầu cử và các đơn vị liên quan

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn