Thông báo số 1056 của Công an tỉnh về việc tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây:Thông báo số 1056 của Công an tỉnh Bắc Kạn về việc tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn

Nguồn: Công an tỉnh Bắc Kạn