Thông báo số 97/TB-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2024 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá

 

Tệp đính kèm: . DANH SÁCH KÈM THEO TB lựa chọn TC đấu giá_29 thửa đất

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn