Thông báo tạm dừng thực hiện đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ