Thông báo thời gian làm việc mùa Hè tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Uỷ ban nhân dân thành phố Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây:THÔNG BÁO Thời gian làm việc mùa Hè tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Uỷ ban nhân dân thành phố Bắc Kạn

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn