Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Giải cầu lông thành phố Bắc Kạn mở rộng năm 2020

Xem chi tiết tại đây:Thông báo thay đổi thời gian tổ chức giải cầu lông TP Bắc Kạn mở rộng năm 2020