THÔNG BÁO THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Quyền sử dụng đất tại khu vực hạ tầng trung tâm huyện thuộc thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố, huyện Pắc Nặm

Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 217/TB-TTDVĐGTS THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Quyền sử dụng đất tại khu vực hạ tầng trung tâm huyện thuộc thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố, huyện Pắc Nặm

Nguồn: Trung tâm DVĐGTS tỉnh Bắc Kạn