THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT (BỔ SUNG) Để thực hiện Dự án Khu dân cư Thôm Dầy phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn